ประกาศเรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนค้อใต้ หมู่ที่ 18 (สายบ้านโนนค้อใต้ - เหล่าเชือก)

เผยแพร่เมื่อ 8 มกราคม 2563


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อใต้ หมู่ที่ 18 (สายบ้านโนนค้อใต้ - เหล่าเชือก)


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210