ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2562


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210