มาตรฐานการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2562


มาตรฐานการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210