ข้อมูลสภาพทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561


ที่ตั้ง

        ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอโนนคูณ โดยมีระยะทางห่างจากอำเภอโนนคูณประมาณ 5.5 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมที่สำคัญผ่านใจกลางตำบลและใช้ติดต่อระหว่างตำบลถึงอำเภอ คือทางหลวงแผ่นดินอุบลฯ – กันทรลักษณ์ หมายเลข 2178 และทางหลวงชนบทที่ ศก.4006 มีเนื้อที่ประมาณ 32,438 ไร่ หรือประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร

 

อาณาเขต

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิอากาศ

หมู่บ้านและประชากร

          องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ รับผิดชอบหมู่บ้านทั้ง 20 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่บริการ มีจำนวน 2,971 หลังคาเรือน และมีจำนวนประชากรทั้งหมด 8,418 คน ข้อมูลการสำรวจจาก "ระบบสถิติทางการทะเบียน" กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้ 

จำนวนประชากรในตำบลโนนค้อ

 หมู่ที่ 

หมู่บ้าน

จำนวนเพศชาย

จำนวนเพศหญิง

จำนวนครัวเรือน

1

บ้านโนนค้อ

155

160

185

2

บ้านโนนคูณ

214

279

152

3

บ้านหนองมะเกลือ

149

138

84

4

บ้านหนองจิก

320

299

205

5

บ้านเท่อเล่อ

220

228

148

6

บ้านหนองสามขา

276

290

169

7

บ้านโปร่ง

244

252

178

8

บ้านหนองสำราญ

251

250

168

9

บ้านหนองคู

122

121

74

10

บ้านเหล่าเชือก

273

275

160

11

บ้านแสนตอ

185

193

264

12

บ้านร่องเก้า

242

227

143

13

บ้านโดด

248

273

156

14

บ้านโนนคำ

256

234

171

15

บ้านร่องเก้าเหนือ

171

153

106

16

บ้านโนนสีทอง

180

175

117

17

บ้านร่มเย็น

198

174

201

18

บ้านโนนค้อใต้

121

108

70

19

บ้านดอนแก้ว

242

229

152

20

บ้านหนองมะเกลือเหนือ

128

138

               67

รวมทั้งหมด

       4,222

       4,196

       2,971

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210