ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เผยแพร่เมื่อ 5 มีนาคม 2564


หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน
ว่ามีมูลข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  
4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) - ใช้ถ้อยคำสุภาพหรือข้อความสุภาพ


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210