นายกรีฑา เครือคุณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

โทร 086-245-5227

กิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วม

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ พร้อม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จัดการประชุมประจำเดือนสำหรับพนักงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการบริการประชาชน โดยมี นางสาวภัทร์ธีนันท์ รัตนพันธ์ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.โนนค้อ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน พนักงานส่วนตำบลทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโนบาย และถือปฏิบัติ
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
ด้วยอำเภอโนนคูณกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมอำเภอโนนคูณ โดยมีนายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนค้อ ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้จัดประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ครั้งที่ 2 / 2567 พิจารณาให้ความช่วนเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ โดยมี นายกรีฑา เครืองคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เป็นประธานคณะกรรมการ และ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน มี นางสาวภัทร์ธีนันท์ รัตนพันธ์ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เป็นคณะกรรมการ และเลขานุการ สิบเอกอดิศร เนื่องไชยยศ จพง.ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ครั้งที่ 2 / 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปีงบประมาณ 2567 นายรัตนา ขันชัย ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ 20 หมู่บ้าน เสนอโครงการเข้าบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568 ตลอดจนปรึกษาหารือข้อราชการอื่นๆ โดยมี นายกรีฑา เครืองคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ คณะผู้บริหาร พร้อมทั้ง นางสาวภัทร์ธีนันท์ รัตนพันธ์ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.โนนค้อ เจ้าหน้าที่งบประมาณ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน เข้าร่วมการประชุม และ มีนายเพชรรุ่ง แสวงบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งบประมาณ เข้าร่วมประชุมการดำเนินการดังกล่าว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จัดการประชุม โครงการส่งเสิม สนับสนุน การประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อได้มาประชุมกันเพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น โดยสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงก่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ตัวแทนคณะกรรมการประชาคมระดับตำบล ให้ความสำคัญ และร่วมประชุมตามโคคงการดังกล่าว โดยมี นายกรีฑา เครืองคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วย นำโดย นางสาวภัทร์ธีนันท์ รัตนพันธ์ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.โนนค้อ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุมหารือ ดำเนินโครงการโดย นายเพชรรุ่ง แสวงบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ประชุมประชาคมระดับตำบล
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติอันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์ร่วมจิตใจของปวงชนชาวไทยเป็นบ่อเกิดของความรัก ความสามัคคี นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาค ส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติเป็นรากฐานให้ประเทศชาติที่มีความมั่นคงสืบเนื่อง มาจนถึงปัจจุบัน จึงได้จัดทำ “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี” เพื่อมอบให้กับสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีกับเด็กนักเรียน และเยาวชน เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และน้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์สถาบันพระมหากษัตริย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จึงได้จัดแในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ในการนี้ นายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ มอบหมายให้ นายคำภา สร้อยรอด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เป็นประธานในพิธีฯ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ข้าราชครู พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธี รับพราะราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดย นางสาวภัทร์ธีนันท์ รัตนพันธ์ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.โนนค้อ ดำเนินโครงการโดย กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ลงพื้นที่ ตามโคงการ อบต.สัญจร ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 นำโดย นายกรีฑา เครืองคุณ นายกองค์การบริหาส่วนตำบลโนนค้อ และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งพนักงานส่วนตำบล นำโดย นางสาวภัทร์ธีนันท์ รัตนพันธ์ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.โนนค้อ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน พนักงานส่วนตำบลโนนค้อ ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 เมษายน 2567 ทั้ง 20 หมู่บ้านในเขตตำบลโนนค้อ ให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้ สำนักปลัด 1. งานวิเคราะห์นะโยบายและแผน ดำเนินการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความต้องการ และปัญหาความเดือนร้อน ของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในความรับผิดชอบของ นายเพชรรุ่ง แสวงบุญ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) 2 .งานสาธารณสุข ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รับผิดชอบโดย น.ส.นิตยา สืบสีมา (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) 3. งานขยะมูลฝอย ให้ความรู้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือน รับผิดชอบโดย น.ส.รัชนีกร สุขเจริญ (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ให้ความรู้และการขอความช่วยเหลือกรณีประสบภัย รับผิดชอบโดย สิบเอกอดิศร เนื่องไชยยศ (จพง.ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย) 5. งานพัฒนาชุมชน ให้บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รับผิดชอบโดย นางนงเยาว์ คำประภา (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ) โดยมี นางสาวรวินท์นิภา วงศ์ถิระโชติ หัวหน้า สำนักปลัด ควบคุมดูแล กองคลัง 1.ให้บริการรับชำะภาษีป้าย 2.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3.การขอจดทะเบียนพาณิชย์ 4.ให้ความรู้ด้านภาษี รับผิดชอบโดย น.ส.ดวงจันทร์ กลิ่นจันทร์ (นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ) โดยมี นายกำจัด บุดศรีพันธ์ ผอ.กองคลั ง ควบคุมดูแล กองช่าง 1.ให้บริการเกี่ยวกับงานประปา รับผิดชอบโดย นายณัฐเชษฐ์ เงาศรี (เจ้าพนักงานการประปา) 2.งานไฟฟ้า 3.การขออนุญาตรับรองสิ่งปลูกสร้าง รับผิดชอบโดย นายปิยวัฒน์ โพอุทัย (นายช่างโยธา) 4.ขออนุญาตปลูกสร้าง โดยมี นายสมชาย บุบุ่น ผอ.กองช่างควบคุมดูแล กองการศึกษา 1.ให้บริการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด และอื่นๆ รับผิดชอบโดย น.ส.อนุรักษ์ ละออ (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) โดยมี นายอาทิตย์ ดีเลิศ ผอ.กองการศึกษา ควบคุมดูแล
อบต.สัญจร 20 หมู่บ้าน
วันที่ 29 เม.ย. 67 เวลา 15.20 น. นายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ สั่งการให้ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตะภัย ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ พบความเสียหายทั้งหมด 2 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านโปร่ง หมู่ที่ 7 2. บ้านแสนตอ หมู่ที่ 11 ซึ่งมี สมาชิก อ.บ.ต. ทั้ง สองหมู่บ้าน ให้ข้อมูลความเสียหาย ดังนีั 1.บ้านเรือนเสียหายบางส่วนจำนวน 6 หลังคาเรือน 2. คอกสัตว์และยุ้งข้าว จำนวน 4 หลังโดย สิบเอกอดิศร เนื่องไชยยศ จพง.ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย จะได้ดำเนินการ เสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร เพื่อช่วยเหลือเยียวยาต่อไป
สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตะภัย ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
วันที่ 25 เมษายน 2567 นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ มามอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายถนอมศักดิ์ คำเพราะ บ้านเลขที่ 83 หมู่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ มี นายประเสริฐ ปาโต นายอำเภอโนนคูณ หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอโนนคูณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 5 แห่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ทั้ง 20 หมู่บ้าน กำนันตำบลโนนค้อ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดยมี นายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ พร้อมคณะบริหาร พนักงานส่วนตำบลโนนค้อ ให้การต้อนรับ
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้ประสบอัคคีภัย