นายกรีฑา เครือคุณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

โทร 086-245-5227

กิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วม

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมีนาคม งบประมาณ 2567 โดยมี นายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ได้นำพนักงานส่วนตำบลทุกท่าน ลงมือปฏิบัติการทำความสะอาดหน่วยงานตามแนวทาง Big Cleaning Day บริเวณโรงรถและที่เก็บขยะอันตราย เพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วนเพื่อให้พื้นที่ดูโล่งสบายตา เป็นสถานที่ราชการเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและเพื่อความสะอาดเรียบร้อยของสำนักงาน โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนในการทำความสะอาดสถานที่ราชการในครั้งนี้ ในความรับผิดชอบของ นางสาวรัชนีกร สุขเจริญ นักจัดการงานทั่วไป
Big Cleaning Day ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567
พิธีถวายราชลักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" อำเภอโนนคูณ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล นำโดย นางสาวภัทร์ธีนันท์ รัตนพันธ์ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.โนนค้อ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนค้อ เข้าร่วมกิจกรรม
วันท้องถิ่น 2567
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จัดโครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ และโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา นางสาวภัทร์ธีนันท์ รัตนพันธ์ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.โนนค้อ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ โดยมี นางสาวโสภา ธรรมทวี ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาราชแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ
ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2567
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นางสรินนา กฤษณะคุปต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวขวัญสุดา พรรณา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ พร้อม นายนิติกร การินทร์ ท้องถิ่นอำเภอโนนคูณ นางสาวภัทร์ธีนันท์ รัตนพันธ์ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.โนนค้อ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ อำเภอโนนคูณ โดยมี นางสาวโสภา ธรรมทวี ตำแหน่ง ครู คศ.3 รักษาราชแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
วันพุธที่ 28​ กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวรัชนีกร สุขเจริญ นักจัด​การงาน​ทั่วไป​ และพนักงาน อบต.โนนค้อ ออกเก็บขยะอันตราย​ ทั้ง​ 20​ หมู่บ้าน ภายในเขตพื้นที่ ตำบลโนนค้อ องค์การบริหารส่วนวนตำบลโนนค้อ ขอประชาสัมพันธ์ โปรดทิ้งขยะอันตรายลงในถังเท่านั้น ห้ามและมิให้ทิ้งขยะทั่วไปลงในถัง เพื่อสะดวกและปลอดภัยต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่
เก็บขยะอันตรายประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “กิจกรรมประดิษฐ์ ธุงอิสาน” โดยมีนายกกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และคณะผู้บริหาร ประธานสภา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว มีคณะทำงานดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้แก่ นางสาวภัทร์ธีนันท์ รัตนพันธ์ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.โนนค้อ นางสาวรวินท์นิภา วงศ์ถิระโชติ หัวหน้าสำนักปลัด นางนงเยาว์ คำประภา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พนักงานส่วนตำบลโนนค้อ ซึ่งมีกลุ่มสตรี และชาวบ้านตำบลโนนค้อที่สนใจ เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ผู้นำชุมชนทั้ง 20 หมู่บ้าน
กิจกรรมประดิษฐ์ธุงอีสาน
ด้วยอำเภอโนนคูณกำหนดจัดกิจกรรมถวายควมรักและความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอโนนคูณ โดยมีนายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล นำโดย นางสาวภัทร์ธีนันท์ รัตนพันธ์ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.โนนค้อ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนค้อ เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมถวายควมรักและความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี