ขั้นตอนการให้บริการจุดแรกรับก่อนเข้าสู่บริการ

เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2564


 เมื่อประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการในหน่วยงานจะพบกับ

"จุดแรกรับก่อนเข้าสู่บริการ" ซึ่งมีแผนผังลำดับขั้นตอนดังนี้ 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210