ประกาศข้อปฎิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ

เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม. 2563


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโนนค้อ

เรื่อง  ข้อปฎิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210