ประวัติความเป็นมา

เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2561


ประวัติองค์กร

        ตำบลโนนค้อ เป็นตำบลที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 2520 โดยแยกจากอำเภอกันทรารมย์ และได้ก่อตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เป็นองค์กรขนาดกลาง เป็นหน่วยงานการปกครองแห่งหนึ่งที่อยู่ในอำเภอโนนคูณ ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

 

ตราสัญลักษณ์องค์กร

พ.ศ. 2540 – 2556

          ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้เริ่มใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำหน่วยงานตั้งแต่ก่อตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งในการออกแบบในยุคเริ่มแรกจะเน้นความเรียบง่ายของสีพื้นสีเดียว รูปภาพแทนที่อยู่ภายในตราสัญลักษณ์สามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ดังนี้

สีน้ำเงิน    หมายถึง  ความสงบร่มเย็นในท้องถิ่นตำบลโนนค้อ

ประชาชน  หมายถึง  พี่น้องในท้องถิ่นตำบลโนนค้อที่มีการแสดงออกถึงความรักใคร่ กลมเกลียวกัน

การจับมือ  หมายถึง  การแสดงออกถึงการร่วมมือร่วมใจ พลังแห่งความสามัคคี สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

ความหมายโดยรวม คือ ประชาชนในท้องถิ่นอำเภอโนนคูณมีพลังแห่งความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

          หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการปรับตราสัญลักษณ์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น แต่ยังคงยึดรูปแบบการสื่อความหมายเดิมเอาไว้ทั้งหมด ปัจจุบันการในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้นำการสื่อสารสัญลักษณ์เข้ามาปรับใช้เข้ากับการทำงานต่างๆ อาทิ แบบฟอร์ม เครื่องแบบ เครื่องหมาย เว็บไซต์เพื่อสร้างการรับรู้จดจำแก่ประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการ และความภาคภูมิใจในองค์กรของตัวพนักงานทุกท่าน


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เลขที่ 62 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
โทรศัพท์ : 045-659210 โทรสาร : 045-659211
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ
Website : www.nonkho.go.th
E-mail : [email protected]