การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ปี 2565

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2565องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210