การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565

เผยแพร่เมื่อ 21 เมษายน 2565


 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

1. การวางแผนกำลังคน

2. การสรรหาคนดีคนเก่ง

3. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

4. การพัฒนาบุคลากร

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

6. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย

7. การสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพ

8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210