9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564


 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

023 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

024 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210