9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564


 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้าง

02 ข้อมูลผู้บริหาร

03 อำนาจหน้าที่

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05 ข้อมูลการติดต่อ

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08 Q & A

09 Social Network

10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210