แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ 2563

เผยแพร่เมื่อ 23 เมษายน 2563


 กดที่รูปภาพหรือสแกน QR Code เพื่อเชื่อมโยงไปยังแบบสอบถามออนไลน์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้จัดทำแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ประจำปีงบประมาณ 2563 หรือรวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาติดต่อราชการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210