การพัฒนาบุคลากร 2565

เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2565


 การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ประจำปีงบประมาณ 2565 

การเข้าร่วมอบรม


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210