หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565

เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2565


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้นำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังบังคับใช้มาปรับใช้ในการบริหารงานบุคคลใน

หน่วยงานในปี พ.ศ.2565 มีรายละเอียดดังนี้

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3. การพัฒนาบุคลากร

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210