การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

เผยแพร่เมื่อ 4 มกราคม 2564


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210