10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564


 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

040 การขับเคลื่อนจริยธรรม

041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210