10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564


 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

031 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210