9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564


 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

การส่งเสริมความโปร่งใส

027 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

030 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210