9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564


 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

020 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุรายเดือน

022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210