9.2 การบริหารงาน

เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564


 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

แผนการดำเนินงาน

011 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 2566

013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

การปฏิบัติงาน

014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

016  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

018 E-Service


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210