หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2562


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโนนค้อ
(สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210