หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล และหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2562


หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล
และหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210