รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ 2561

เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2561


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

                    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ณ จุดให้บริการ โดยได้มีการให้บริการประชาชนที่เข้ามารับบริการในหน่วยงานอย่างมีมาตรฐาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาองค์กรให้มากที่สุดนั้น

                    บัดนี้ การสำรวจ ดังกล่าว ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้แจกแบบสอบถามให้กับประชาชนที่มารับบริการ ณ จุดให้บริการ สามารถดูข้อมูลสรุปผลได้ตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้

กดที่รูปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210