นายกรีฑา เครือคุณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

โทร 086-245-5227

กิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วม

เวลา 07.30 น. วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนายโกวิท แก้วสุขอยู่เจริญ นายอำเภอโนนคูณ เป็นประธานในพิธี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ โดยนายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ มอบหมายให้นายคำภา สร้อยรอด นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ข้าราชการ ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อเข้าร่วมในพิธี หลังเสร็จสิ้นพิธีในช่วงเช้า เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนคูณ นายโกวิท แก้วสุขอยู่เจริญ นายอำเภอโนนคูณ นำหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ผู้บริหารท้องถิ่นทั้ง 5 ตำบล หน่วยรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมถวายวางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวถวายราชสดุดีและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 2566
ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิก(วาตภัย) จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566 ได้เกิดพายุฤดูร้อนฝนตกและลมกรรโขกแรงทำให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย จากพายุดังกล่าว จำนวน 1 ราย(คอกสัตว์) บ้านนายเสกสรร ทองนาค บ้านเลขที่ 17 หมู่6 ตำโนนค้อ อ.โนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ นายกรีฑา เครือคุณ ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา และพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือของทางหน่วยงาน
ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิก(วาตภัย)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมระดับตำบล เพื่องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยได้เชิญผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในท้องถิ่นเข้าร่วมประชาคมทบทวนแผนเพื่อให้ได้แผนการดำเนินงานที่เข้ากับบริบทของแต่ละหมู่บ้านและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด
ประชาคมหมู่บ้านระดับตำบล ปีงบประมาณ2566
"อบต.โนนค้อ ออกบริการฉีดวัคซีนวันสุดท้าย ชาวโนนค้อหายห่วงสัตว์เลี้ยงได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ากันอย่างถ้วนหน้า" เสร็จสิ้นลงไปแล้วสำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันสุดท้าย สำหรับวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ลงพื้นออกหน่วยให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2, 12, 14, 15 และ 17 โดยได้รับความร่วมมือในการประสานงานลงพื้นที่จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ประจำแต่ละหมู่บ้าน และประชาชนที่มารับบริการได้เห็นถึงความสำคัญในการร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลาน ทั้งนี้หากประชาชนในพื้นที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 045-659210 หรือ Inbox เข้ามายังเพจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถาม หรือประสานงานให้ผู้รับผิดชอบได้ทราบในลำดับต่อไป
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 4 ปี 2566
"ประชาชนให้ความร่วมมือ นำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีน ยอดรับวัคซีนไปฉีดเองยังพุ่งเป็นวันที่ 3" ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการเป็นวันที่ 3 (15 พฤษภาคม 2566) สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ในครั้งที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 1, 5, 11, 13 และ 18 ในครั้งนี้นายอำพล บัวหอม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ลงพื้นที่ติดตามคณะทำงานทุกทีม ในการออกให้บริการประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ ซึ่งมีประชาชนหลายท่านนำลูกสุนัขและลูกแมวมาฉีดวัคซีน โดยสามารถนำมาฉีดได้แต่จะต้องเป็นลูกสุนัขที่มีอายุตั้ง 4 เดือนขึ้นไป และลูกแมวต้องมีอายุ 12 สัปดาห์เนื่องจากในช่วงแรกเกิดนั้น ลูกสุนัขและแมวจะอาศัยสารภูมิต้านทานที่ได้จากนมของแม่ ช่วยในการป้องกันเชื้อโรคที่เป็นอันตรายเราจึงไม่ควรแยกลูกสุนัขและแมวไปเลี้ยงในช่วงแรกเกิดนี้ อย่างไรก็ดีหลังจากนี้การป้องกันอาจจะหายไปตามระยะเวลา ซึ่งหมายความว่าลูกสุนัขและแมวจะมีความเสี่ยงที่จะติดโรค ดังนั้นการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมตามอายุจะช่วยป้องกันลูกสุนัขและแมวจากการติดเชื้อได้
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 3 ปี 2566
"ลงพื้นที่ให้บริการวันที่ 2 ประชาชน ให้ความสนใจนำสุนัขและแมวมารับบริการอย่างเนืองแน่น คาดไร้โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน 100 เปอร์เซ็นต์" วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นวันที่ 2 พื้นที่หมู่ 4 , 7, 8, 9 และ 10 ซึ่งนายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและพบปะประชาชน โดยการลงพื้นที่มีประชาชนมารับบริการนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีน รวมทั้งมารับวัคซีนเพื่อนำกลับไปฉีดเอง ในการมารับบริการขอให้ประชาชนทุกท่านอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้รับวัคซีนกลับไปฉีดเองขอให้นำภาชนะเป็นวัสดุทึบแสงและบรรจุน้ำแข็งเพื่อคงประสิทธิภาพของวัคซีนในการฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงของท่านได้มากที่สุด
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 2 ปี 2566
"อบต.โนนค้อ Kick Off ลงพื้นที่เชิงรุก ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้บริการประชาชน คาดสัตว์เลี้ยงต้องได้รับวัคซีนทุกตัว" วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนให้บริการประชาชน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่าน อีกทั้งยังกำชับให้เจ้าหน้าที่อธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าเบื้องต้น ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด รวมถึงในคนอีกด้วย อาการของโรคจะส่งผลต่อระบบประสาทโดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลางและอาจทำให้เสียชีวิต ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือ การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนดไว้ เช่น การสร้างภูมิโรคจากการให้วัคซีน การลดจำนวนสุนัขจรจัด การควบคุมอัตราการเกิดของสุนัขเลี้ยงและแมว การให้ความรู้ประชาชน ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน อาทิ หมู่ 3,6,16,19 และ 20 ประชาชนได้ให้ความร่วมมือนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีน หรือหากไม่สามารถจับมาได้ก็สามารถรับวัคซีนกลับไปฉีดเองที่บ้านได้ แต่ต้องบรรจุในภาชนะทึบแสงและมีอุณหภูมิภายใน +2 ถึง + 8 องศาเซลเซียส ในการนำกลับไปฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวที่บ้าน
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1 ปี 2566
วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยนายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ มอบหมายให้ นายคำภา สร้อยรอด และนายวิชัย สืบหล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธี เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณพิธี เวลา 07.30 น. โดยมีนายโกวิท แก้วสุขอยู่เจริญ นายอำเภอโนนคูณ ประธานในพิธีถึงบริเวณพิธี ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นประธานพิธีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ถวายเครื่องไทยธรรม ประธานในพิธีทอดผ้าไตรจำนวน 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ประธานในพิธีกรวดน้ำ จากนั้นจะได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร รับบิณฑบาต พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนคูณ เวลา 08.00 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณพิธี จากนั้นส่วนราชการ/หน่วยงาน วางพานพุ่มดอกไม้ ตามลำดับพิธี นายโกวิท แก้วสุขอยู่เจริญ นายอำเภอโนนคูณ ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี ประกอบพิธีวานพานพุ่มดอกไม้หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และกล่าวน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสร็จพิธี
พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
"อบต.โนนค้อ ลงพื้นที่เก็บขยะอันตรายทุกหมู่บ้าน ยังพบขยะทั่วไปปะปน หวังสร้างการรับรู้คัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างถูกต้อง" วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ลงพื้นดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชนตำบลโนนค้อ ณ จุดรวบรวมขยะอันตราย 20 หมู่บ้าน โดยนางสาวรัชนีกร สุขเจริญ นักจัดการงานทั่วไป ผู้รับผิดชอบดำเนินการงานขยะและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ลงพื้นที่ออกเก็บขยะอันตรายตามหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโนนค้อทั้ง 20 หมู่บ้าน เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่สำหรับการคัดแยกขยะอันตราย เพื่อนำไปสู่กระบวนการกำจัดที่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายของแต่ละหมู่บ้าน และจะออกจัดเก็บทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน ขยะอันตราย อาทิ กลุ่มประเภทแบตเตอร์รี่/ถ่านไฟฉาย กลุ่มประเภทหลอดไฟ กลุ่มประเภทภาชนะบรรจุสารเคมี และกลุ่มประเภทอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนตำบลโนนค้อทุกหมู่บ้าน ให้แยกขยะอันตรายและนำไปทิ้งยังจุดรวมขยะอันตรายที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ให้ ส่วนการลงพื้นที่ยังพบขยะทั่วไปถูกทิ้งปะปนในถังขยะอันตรายอยู่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกครัวเรือน ทิ้งขยะให้ถูกประเภท คัดแยก “ขยะอันตราย” หรือ “ขยะพิษ” ออกจากขยะอื่นๆ ระวังไม่ให้ขยะอันตรายแตกหักหรือสารเคมีที่บรรจุอยู่ออกสู่ภายนอก ส่วนขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะอินทรีย์พี่น้องขอความกรุณาประชาชนทุกท่านอย่านำมาทิ้งในถังขยะอันตราย โดยขยะทั่วไปสามารถกำจัดได้ตัวเองเป็นการลดปริมาณขยะในชุมชนได้อีกทาง สำหรับประชาชนท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็น สามารถแจ้งข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น ทางโทรศัพท์หมายเลข 045-659210 ในวันเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.nonkho.go.th
การจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนเมษายน 2566
"อบต.โนนค้อ ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข ยกระดับหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เร่งต่อยอดการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566" วันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ นายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้มอบหมายให้นายคำภา สร้อยรอด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้แทนในการร่วมประชุม โดยมีนายธีรศักดิ์ แย้มศรี สาธารณสุขอำเภอโนนคูณ นายนิติกร การินทร์ ท้องถิ่นอำเภอโนนคูณ นายอำพล บัวหอม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ และนางนงเยาว์ คำประภา นักพัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลโนนค้อ การประชุม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีระเบียบวาระเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ รพ.สต.โนนค้อ, รพ.สต.บ้านหนองมะเกลือ โรงพยาบาลโนนคูณ และ สภาองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคบ้านร่องเก้าเหนือ หมู่ 15 จากการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อประชาชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้หน่วยงานสาธารณสุขทั้ง 3 แห่ง และสภาองค์กรผู้บริโภค ยังได้ขอเสนอแผนงานโครงการด้านสุขภาพ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งทางคณะกรรมการกองทุนฯ ลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ในการอุดหนุนงบประมาณโครงการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จะดำเนินการต่อยอดในลำดับต่อไป
ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.ระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ปี 2566
วันที่ 12 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรต่อคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แสดงมุฑิตาจิตพร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตจาก นายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ นายคำภา สร้อยรอด นายวิชัย สืบหล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ และนายประยูร นันทะบุตร เลขานุการนายก บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นแสดงถึงความเคารพที่ทุกคนมีต่อคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ประเพณีสงกรานต์ 2566