นายกรีฑา เครือคุณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

โทร 086-245-5227

กิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วม

17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.09 น. อำเภอโนนคูณจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอโนนคูณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ โดยนายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ข้าราชการ ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อเข้าร่วมในพิธี
งานเฉลิมฉลอง 241 ปี จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง รับเรื่องร้องเรียนงานคุ้มครองผู้บริโภค และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อเป็นประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามคำสั่ง อบต.โนนค้อที่ 695/2565 ลว. 22 ธ.ค.2565 ร่วมกับโรงพยาบาลโนนคูณ สาธารสุข รพ.สต.ทั้งสองแห่ง กำนันตำบลโนนค้อ แพทย์ประจำตำบล และเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคตำบลโนนค้อ กำหนดจัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทุกภาคส่วนต่างๆ เวลา09.00-16.00น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ นำโดยนายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อแจ้งข้อราชการให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทราบ และถือปฏิบัติ
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน
เวลา 07.30 น. วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ.บริเวณบรมราชนุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอโนนคูณ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (23 ตุลาคม 2566) นายโกวิท แก้วสุขอยู่เจริญ นายอำเภอโนนคูณ มอบหมายให้ นายมนัสพล ไชยโยธา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานจัดกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ โดยนายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ข้าราชการ ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อเข้าร่วมในพิธี
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5
เวลา 07.30 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นายโกวิท แก้วสุขอยู่เจริญ นายอำเภอโนนคูณ มอบหมายให้นายมนัสพล ไชยโยธา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานจัดกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ โดยนายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ข้าราชการ ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อเข้าร่วมในพิธี
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายคำภา สร้อยรอด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้นำพนักงานส่วนตำบลทุกท่าน ลงมือปฏิบัติการทำความสะอาดหน่วยงานตามแนวทาง Big Cleaning Day บริเวณโดยรอบสำนักงานที่มีใบไม้ต่างๆ ร่วงตามพื้น เพื่อให้เกิดความสวยงาม จึงได้ช่วยกันเก็บใบไม้แห้งอย่างเป็นสัดส่วนเพื่อให้พื้นที่ดูโล่งสบายตาเพื่อพร้อมเป็นสถานที่ราชการเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและเพื่อความสะอาดเรียบร้อยของสำนักงาน โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนในการทำความสะอาดสถานที่ราชการในครั้งนี้
Big Cleaning Day เดือนกันยายน 2566
"อบต.โนนค้อ ลงพื้นที่เก็บขยะอันตรายทุกหมู่บ้าน ยังพบขยะทั่วไปปะปน หวังสร้างการรับรู้คัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างถูกต้อง" วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ลงพื้นดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชนตำบลโนนค้อ ณ จุดรวบรวมขยะอันตราย 20 หมู่บ้าน โดยนางสาวรัชนีกร สุขเจริญ นักจัดการงานทั่วไป ผู้รับผิดชอบดำเนินการงานขยะและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ลงพื้นที่ออกเก็บขยะอันตรายตามหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโนนค้อทั้ง 20 หมู่บ้าน เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่สำหรับการคัดแยกขยะอันตราย เพื่อนำไปสู่กระบวนการกำจัดที่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายของแต่ละหมู่บ้าน และจะออกจัดเก็บทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน ขยะอันตราย อาทิ กลุ่มประเภทแบตเตอร์รี่/ถ่านไฟฉาย กลุ่มประเภทหลอดไฟ กลุ่มประเภทภาชนะบรรจุสารเคมี และกลุ่มประเภทอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนตำบลโนนค้อทุกหมู่บ้าน ให้แยกขยะอันตรายและนำไปทิ้งยังจุดรวมขยะอันตรายที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ให้ ส่วนการลงพื้นที่ยังพบขยะทั่วไปถูกทิ้งปะปนในถังขยะอันตรายอยู่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกครัวเรือน ทิ้งขยะให้ถูกประเภท คัดแยก “ขยะอันตราย” หรือ “ขยะพิษ” ออกจากขยะอื่นๆ ระวังไม่ให้ขยะอันตรายแตกหักหรือสารเคมีที่บรรจุอยู่ออกสู่ภายนอก ส่วนขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะอินทรีย์พี่น้องขอความกรุณาประชาชนทุกท่านอย่านำมาทิ้งในถังขยะอันตราย โดยขยะทั่วไปสามารถกำจัดได้ตัวเองเป็นการลดปริมาณขยะในชุมชนได้อีกทาง สำหรับประชาชนท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็น สามารถแจ้งข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น ทางโทรศัพท์หมายเลข 045-659210 ในวันเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.nonkho.go.th
การจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนสิงหาคม 2566
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคไข้เด็งกี่ (Dengue) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงการป้องกันโรคดังกล่าว โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลโนนคูณมาให้ความรู้ ได้รับความสนใจจากผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนค้อในการเข้าร่วมรับฟังความรู้ในครั้งนี้
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคไข้เด็งกี่ (Dengue)
วันที่ 15 สิงหาคม2566 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ นายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ซึ่งมีนายรัตนา ขันชัย ประธานสภาผู้ดำเนินการประชุมสภาในครั้งนี้ เพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบ ตลอดจนปรึกษาหารือข้อราชการอื่นๆ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ2566 ครั้งที่ 2